OBČINA ČRNOMELJ

 Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2018;                                                                              

 

NOVO!

 

Obveščamo vas, da je Občina Črnomelj  v sredo 31. januarja 2018 na oglasni deski občine Črnomelj (Trg svobode 3) in spletni strani Občine Črnomelj: http://www.crnomelj.si/ objavila: Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2018.

 

Predmet javnega razpisa:

  1. Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil
  2. Sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
  3. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj

 

Višina razpoložljivih sredstev:  22.000,00 EUR, in sicer:

  • za ukrep A: za subvencijo obrestne mere, v predvideni višini 7.500,00 EUR
  • za ukrep B:  za sofinanc. stroš. investicij. in razpisne dokum. v predvideni višini 7.500,00 EUR
  • za ukrep C: za subvencioniranje najemnin v predvideni višini 7.000,00 EUR

 

Upravičenci: samostojni podjetniki posamezniki, mikro in majhne gospodarske družbe ter socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo). Upravičenci po tem razpisu za Ukrep C so tudi druge osebe zasebnega prava, ki svojo dejavnost opravljajo v mestu Črnomelj.

 

Rok za prijavo: do četrtka, 15. 3. 2018, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija: na spletni strani Občine Črnomelj, www.crnomelj.si, v sprejemni  pisarni Občine Črnomelj in pisarni Oddelka za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja (pisarna št. 20).

Dodatne informacije:

mag. Anita Jamšek, tel. št. 07-30-61-147 v času uradnih ur, e-mail: anita.jamsek@crnomelj.si.