RAZVOJNI CENTER  Novo mesto

NOVO!  

 

je dne 1. 4. 2018 na svoji spletni strani www.rc-nm.si objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2018;         

Posojila in garancije se dodeljujejo  namensko za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. RC GSD razpisuje za občino Črnomelj  dolgoročna posojila v višini 172.228 €, občina Semič pa posojila v višini 146.949.  Enako za vse štiri  linije:

Upravičenci: mikro in mala podjetja s sedežem na območju občin, navedenih v razpisu.  Posojilo lahko krije do največ 90 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja, za razliko mora upravičenec zagotoviti lastna sredstva. Obrestna mera: NLB d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50% pribitka, LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR  + 1,90% pribitka, Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR  + 1,90% pribitka.

 

 

        1. Dolgoročna posojila za investicije (linija GSD – investicije):

Upravičeni stroški: materialne in nematerialne investicije ter do 20% obratnih sredstev, povezanih s predmetno investicijo, znesek  kredita: max 120.000 €, lastni viri: najmanj 10 % od višine upravičenih stroškov, odplačilna doba : od 1 – 7 let, možen je moratorij do 1 leta, če ga odobri banka, garancije: hkrati s posojilom se lahko zaprosi tudi za garancijo RC GSD v višini 50 % do 80% glavnice posojila brez obresti.

 

 

         2. Dolgoročna posojila za obratna sredstva (linija GSD – obratna sredstva)

Upravičeni stroški: obratna sredstva, ne nujno povezana z investicijo. Stroški so upravičeni od dneva oddaje vloge na banki ali na RC NM.  Znesek  kredita: do 40.000 € , odplačilna doba : od 1-3 let, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri banka. Garancije:  v višini 50% do 60% glavnice posojila  brez obresti.

 

 

         3. Dolgoročna posojila za zaposlovanje (linija GSD – zaposlovanje)

Upravičeni stroški: realizirane samozaposlitve podjetnikov začetnikov od 1.1.2017 in realizirana nova delovna mesta pri delodajalcih od 1.1.2018 dalje do oddaje vloge na RC NM.

Znesek  kredita: max 5.000 € za vsako delovno mesto in realizirano samozaposlitev, ki ustreza razpisnim pogojem, odplačilna doba : od 1-3 let, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri banka.

Garancije: v v višini  od 50 do 80 % glavnice posojila brez obresti.

 

 

         4. Dolgoročna posojila za predfinanciranje projektov (linija GDS-predfinaciranje projektov)

Upravičeni stroški: stroški opredeljeni v projektu. Znesek  kredita: od 5.000,00 € do 60.000,00 €, odplačilna doba : od 1 do 3 let, glavnica se vrača sproti v 8 dneh od prejema evropskih ali nacionalnih sredstev.  Garancije: v v višini  od 50% do 80 % glavnice posojila brez obresti.

 

Vlogo, priloge, celotno vsebino razpisa in več informacij dobite na RC Novo mesto d. o. o., kontaktna oseba: Miljana Balaban, tel.: 07 33 72 987 in na spletni strani www.rc-nm.si pod rubriko razpisi. Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 3. 2019. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca.