Novica

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Predstavitev Bele krajine« na 51. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti MOS 2018 v Celju

1. SPLOŠNE DOLOČBE Organizatorja nagradne igre »Predstavitev Bele krajine« (v nadaljevanju nagradna igra) sta Območna obrtnopodjetniška zbornica Črnomelj, ul. 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj in Območna obrtno-podjetniška zbornica Metlika, Partizanski trg 5, 8330 Metlika (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je promocija članov obeh obrtnih zbornic in podelitev nagrad iz nagradnega sklada za MOS 2018.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE Nagradna igra se prične v torek, 11. 9. 2018, ob 10. uri in traja do nedelje, 16. 9. 2018, do 14. ure na razstavnem prostoru Bela krajina v hali L1 na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju. Komisija bo v žrebanje uvrstila tiste sodelujoče, ki bodo do 16. 9. 2018 do 14. ure izpolnili kupon na način iz nadaljevanja. Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne odgovore in načine sodelovanja v nagradni igri.

3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da na kuponu odgovorijo na zastavljeno vprašanje, zapišejo svoje podatke in kupon podpišejo. Kupon nato odložijo v označeno škatlo na razstavnem prostoru BELA KRAJINA v dvorani L1 na 51. MOS v Celju. Sodelujoči v nagradni igri izrecno prostovoljno z vpisom osebnih podatkov in s podpisom nagradnega kupona soglaša, da sodeluje v nagradni igri in sprejme pravila nagradne igre ter v primeru, da bo izžreban za nagrado, dovoljuje objavo svojega imena in priimka. Organizator se obvezuje, da bo zbrane podatke sodelujočih v nagradni igri hranil eno leto po izvedenem žrebanju, nato bodo komisijsko uničeni.

4. UDELEŽENEC NAGRADNE IGRE Udeleženec nagradne igre je lahko vsak, ki se strinja s pravili nagradne igre »Predstavitev Bele krajine«. V igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorjev in dežurni na razstavnem prostoru Bela krajina, in sicer ne glede na obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega). Za sodelovanje v nagradni igri mora biti udeleženec polnoleten in mora biti prebivalec Republike Slovenije. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado.

5. NAGRADNI SKLAD

1. nagrada: Ročno kovan barski stol s sedežem iz pravega usnja – Stipanovič d.o.o. 2. nagrada: Vikend paket v Apartmajih Malerič (2 x nočitev za 4 osebe) – Tina Malerič s.p. 3. nagrada: Družinska vstopnica za Adrenalinski park Podzemelj (2 odrasla + 2 otroka) – GTM d.o.o. 4. nagrada: Nočitev z zajtrkom za 2 osebi v gostišču Veselič – Belokranjska hiša d.o.o. 5. nagrada: Specialna glava in rezila za lahko motorno koso – Martin Janžekovič s.p. 6.– 9. nagrada: knjiga Zeliščarski recepti naših babic, Bucik d.o.o.

6. KOMISIJA ZA ŽREBANJE IN POTEK ŽREBANJA Žrebanje nagrad bo na razstavnem prostoru BELA KRAJINA v dvorani L1 v nedeljo, 16. 9. 2018, ob 14. uri. Pri žrebanju bodo upoštevani kuponi, ki bodo v škatlo na razstavnem prostoru vloženi do 14.00 ure na dan žrebanja. Nagrajenci bodo z imenom in priimkom objavljeni na spletnih straneh www.ooz-crnomelj.si in www.ric-belakrajina.si, obveščeni bodo preko elektronskega naslova ali z navadno pošto.

Komisija, ki bo žrebala nagrajence, bo sestavljena iz treh oseb, in sicer predsednica komisije Jožica Bajuk ter člana Vesna Fabina in Tomaž Aupič. Komisija izžreba nagrajence naključno iz zbranih kuponov. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:  datumu, uri in kraju žrebanja,  članih komisije,  izžrebancih oz. nagrajencih,  uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil eno leto na sedežih obeh organizatorjev.

Upošteva se podpisane kupone s pravilnimi odgovori in z vpisanimi vsemi podatki. V primeru napačnih odgovorov ali nepopolnih podatkov se kupon izloči in izžreba drugega. Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je izžrebanec v igri sodeloval v nasprotju s pravili igre. Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini niti jih prenesti na tretjo osebo.

7. OBJVEŠČANJE IN PREVZEM NAGRADE Nagrajenci bodo o nagradah pisno obveščeni preko elektronskega naslova ali z navadno pošto najkasneje v 10 (desetih) delovnih dneh po zaključku žrebanja. Če se izžrebani nagrajenci na obvestilo o žrebu ne bodo odzvali v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila o nagradi ali pa se bodo sodelovanju in nagradi odpovedali, bodo izgubili pravico do nagrade. Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.

O načinu prevzema nagrade bo nagrajenec nato obveščen po telefonu ali pisno. Če vrednost nagrade presega 42 €, je dobitek obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini. V skladu z navedenim, se nagrajenec strinja, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oz. organizatorju te nagradne igre posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 7 (sedem) delovnih dni od prejema obvestila o nagradi. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre. Organizator se zaveže, da bo izvedel vse zakonsko določene davčne postopke.

8. OBVEZUJOČA PRAVILA Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnih straneh www.ooz-crnomelj.si in www.ric-belakrajina.si. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bosta organizatorja reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

9. ODGOVORNOST ORGANIZATORJEV Organizatorja ne nosita nobene odgovornosti niti ne sodelujeta v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro, oziroma uradno pooblaščeni osebi. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki je nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

10. SPREMEMBA PRAVIL Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. Organizator bo o vseh novostih in spremembah nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletnih straneh www.ooz-crnomelj.si in www.ric-belakrajina.si. Odločitev organizatorjev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

11. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV Sodelujoči v nagradni igri izrecno prostovoljno z vpisom osebnih podatkov in s podpisom nagradnega kupona soglaša, da sodeluje v nagradni igri in v primeru, da bo izžreban za nagrado, dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh www.ooz-crnomelj.si in www.ric-belakrajina.si ter po odločitvi organizatorja nagradne igre tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1). Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefon/gsm in enaslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni.
Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

12. KONČNA DOLOČBA Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 11. 9. 2018.